Møllegruppens udviklingsplaner 2014

 

Udviklingsplan for: Møllegruppen 2014

 

 

Indledning/stade i dag:

Målene for 2013 er gået således:

  1. Øge antallet af spejdere:

Der er kommet 16 nye mikroer og 2 nye minier til siden august 2013. Dette skyldes ikke mindst arrangementet ”spejder for en dag”, som vi gennemfører i samarbejde med skolen i Karlebo.

Desværre er der også fragået en del spejdere i de ældre årgange, hvilket er ærgerligt men ikke unormalt.

 

  1. At styrke tropssamarbejdet med 1. Kokkedal.

Dette er desværre ikke lykkedes. Vi havde et fælles møde med lederne i 1. Kokkedal, der ikke var indstillet på dette med mindre vi også deltog med ledere. Endvidere er der en række administrative problemstillinger, som der ikke umiddelbart var løsninger på med mindre spejdere rykkede over i 1. Kokkedal.

Derfor er denne vision indtil videre sat i bero.

 

  1. At finde flere kvindelige ledere og gerne flere unge ledere samt ledere til tropsarbejdet.

Det er desværre ikke lykkedes at finde flere kvindelige ledere til trods for at vi udsendt opfordringer til at komme og bidrage som leder i gruppen.

Freja og Sisse er kommet til som unge ledere og tager sig af tropsspejdernes aktiviteter (12-16 år). Freja og Sisse kan hente hjælp hos Jeppe og Signe. (Signe og Jeppe er gamle spejdere i gruppen, som i øjeblikket har andre prioriteter end spejderarbejdet og derfor alene deltager efter behov, som en slags gruppeassistenter.)

Tillige er Lars startet som leder i mikro/minigrenene (Lars er far til Jacob i troppen og Joachim i minigrenen.)

 

  1. At gøre gruppen mere kendt i lokalområdet.

Vi har flere gange været i lokalavisen takket være et godt benarbejde fra Niels og Marlenes side. (Niels er leder i minigrenen og Marlene er forælder i bestyrelsen med ansvar for bl.a. hjemmesiden.)

Vi tror tillige på at kombinationen af foldere vi lægger i KASPO og klubben med foto og tekster og med henvisning til vores flotte hjemmeside samt ”spejder for en dag arrangementet” bidrager til at gøre gruppen kendt.

 

Status er således at:

Møllegruppen omfatter ca. 45 spejdere i alderen fra 6 til 23. Hertil kommer 10 ledere bestående af fortrinsvis forældre. Der mangler dog stadig ledere ikke mindst kvindelige ledere. (Med ”Leder” skal her ikke nødvendigvis forstås Grenleder med ansvaret for grenens aktiviteter, men også som lederassistent i de respektive grene.)

Da vi fortsat mangler ledere forløber aktiviteterne for mikrogrenen (6-7 år) og minigrenene (8-9 år) samlet i en gruppe med fællesaktiviteter. Dette er ikke ideelt for de mange nye spejdere, men det fungerer.

Juniorspejdere (10-11 år) og tropsspejdere holder deres aktiviteter gren vis.

 

 

 

Vision:

Vores vision for Møllegruppen er fortsat ikke blot at fastholde det nuværende spejderarbejde, men også at styrke og udbygge dette, som et kendt og attraktivt aktiv for lokalområdets børn og unge.

Gennem spejderarbejdet at bibringe spejderne viden og kunnen samt ikke mindst at lære at begå sig, som en del af helhed, hvor der er plads til alle.

 

 

 

Udviklingsområder:

For at opnå dette vil forsøge at fokusere på 4 tiltag, der hver især kan bidrage til at øge antallet af spejdere, styrke tropsarbejdet, styrke ledersiden og endelig øge kendskabet til gruppen blandt lokalområdets familier og de nye børn der kommer på Karlebo skole fra Fredensborg.

 

 

 

 

 

Ovenstående vision understøttes med følgende punkter, som er beskrevet på de følgende sider

  • At øge antallet af spejdere
  • At styrke samarbejdet med skolen i Karlebo med det særlige fokus, at skolen fremadrettet skal være en ”udeskole”.
  • At finde flere kvindelige ledere og gerne flere unge ledere.

-  At gøre gruppen mere kendt i lokalområdet.

-  At styrkebestyrelsesarbejdet

 

 

Udviklingsområde for: Øge antallet af spejdere

 

 

Indledning:

Ideen er at få fat i de nye børn på Karlebo Skole i juni måned for at introducere dem til gruppen gennem et ”Spejder for en dag arrangement” i samarbejde med skolens fritidsordning.

En supplerende mulighed kunne være at bidrage på anden vis i forhold til skolen i Karlebo og denne undervisning der foregår her.

 

 

 

Formål:

Herved søges at gøre børnene interesseret i at være spejder samtidig med at vi står klar med info til forældrene, der samlet set gør det nemt for forældrene at få tilmeldt deres børn.

 

 

 

Stade i dag:

Arrangementet er nu veletableret i samarbejde med skolens fritidsordning, hvor der hvert år kommer op imod 50 børn for at deltage i arrangementet.

 

 

 

Vision:

At øge antallet af spejdere, så der er mulighed for at lave flere og større aktiviteter, hvilket gør det sjovere for børnene og lederne.

 

 

 

Udfordringer:

At få tilpasset arrangementet med skolens øvrige aktiviteter samt vores egne lederes hverdag.

At der er en passende fornyelse af de tilbudte aktiviteter.

 

 

Mål:

Resultatet af arrangementet er at dette hvert år giver anledning til 10-15 nye spejdere.

At der både kommer 15 nye mikrospejdere, 5 nye minispejdere og 2 juniorspejdere.

 

 

Udviklingsområde for: Styrke samarbejdet med skolen i Karlebo

 

 

Indledning:

Ideen er at styrke samarbejdet med skolen i Karlebo

 

 

Formål:

At styrke gruppen, som et attraktivt tilbud, for alle de børn, der går på skolen i Karlebo, ved at børnene kender de børn der allerede er i gruppen og gruppens aktivitetstilbud.

Da skolen i Karlebo fremadrettet ikke alene rumme de børn, der kommer fra lokalområdet, men også de børn, der sædvanligvis har deres gang på Fredensborg skole og som skolen i Karlebo er en del af vil der være børn på skolen som bor i Fredensborg. Disse børn skal også have kendskab til gruppen og dermed give en øget tilgang af spejdere.

 

 

 

Stade i dag:

Vi er et lille lokalt samfund og har fortrinsvist spejdere fra lokalsamfundet, dette medfører, at vi er i skarp konkurrence med den lokale fodboldklub, gymnastikforeningen, tennisklubben mv.

Vi har svært ved at holde på spejderne, når de når den alder, hvor de skal være tropsspejdere ikke mindst da gruppen er relativ lille. Et vigtigt trækplaster er nok blandt andet at reklamere for de kommende særlige arrangementer som sommerlejr i udlandet eller lign. Hertil kommer, at de skal animeres til også at gøre deres indflydelse gældende og der igennem også at opnå succesoplevelser.

 

 

 

Vision:

At få styrket gruppen ikke mindst ved øge antallet af spejdere i junior og tropsgrenene og på sigt også klanen (16-23 år).

 

 

 

Udfordringer:

At vi levere et så attraktivt tilbud at vi fastholder junior og tropsspejderne og udbygger antallet af spejdere i grenene.

At vi får opbygget en ny klan hvorfra nye ledere kan rekrutteres.

 

 

 

Mål:

At få bragt de nuværende juniorspejdere, som er i tropsalderen ind i den fællestrop ved gennemførelse af en række fælles arrangementer, det være sig møder, turer eller turneringer mv.

At troppen bliver noget juniorspejderne ser frem til og ønsker at deltage i bl.a. i gennem attraktive aktiviteter som udenlandsrejser.

 

 

Udviklingsplan for: Flere ledere

 

 

Indledning:

Ideen er at få flere ledere til gruppen og gerne flere kvinder både til mikro-, mini- og juniorspejdergrenene ved at rette direkte henvendelse til de forældre, som vi i ledergruppen og bestyrelsen tænker kan bidrage til at styrke vores spejderarbejde.

 

 

Formål:

Formålet er at få flere ledere til gruppen, der kan være med til at styrke gruppens ledergruppe og bidrage til kvaliteten af spejderarbejdet.

En særlig udfordring vil være at erstatte Klaus og Anette, vores nuværende 2 junior ledere, der begge stopper efter sommerlejren. Desuden stopper Iben som er i minigrenen.

At vælge en ny gruppeleder for Stig, der vil koncentrerer sig om at være grenleder. (PT mikroleder).

 

 

Stade i dag:

For mikrogrenen mangler der 1-2 kvindelige ledere, som vi skal have, ikke mindst når vi er på tur og lejr og også gerne en mandlig leder.

Minigrenen kan bruge en leder mere.

Juniorgrenen er fint kørende men kan også bruge en leder mere her.

Tropsgrenen ledes af Freja og Sisse med support fra Signe og Jeppe

Klanleder Uffe der bor i Ålborg til hverdag. (Uffe figurer i korpset, som gruppeleder i modsætning til Stig.)

Gruppeledere Torben og Stig

 

 

 

Vision:

At lederkredsen bliver så stor at spejderarbejdet bliver en ren fornøjelse, der ikke blot bidrager til en positiv hverdag, men også giver inspiration og udfordringer.

At vi i god til inden sommerferiens afslutning og den nye sæson begynder, har omfordelt de nuværende lederkræfter således, at der også som minimum vil være én erfaren leder for juniorgrenen

 

 

 

Udfordringer:

At finde nye forældre, som har tiden og lysten til at være med.

 

 

 

Mål:

At finde 4-5 nye ledere/lederassistenter, heraf minimum 3 kvinder.

At finde en ny gruppeleder, som kan være primusmotor på det koordinerende ledelsesarbejde i stedet for Stig.

 

 

Udviklingsplan for: At gøre gruppen kendt

 

 

Indledning:

Ideen er at gøre gruppen kendt som et attraktivt tilbud til børn og unge gennem at synlige gøre de oplevelser, som spejdere får i gruppen. Dette kan ske via lokalaviserne og opslag i kulturhuset samt på vores hjemmeside og uddeling af foldere ved forskellige lejligheder, som Fastelavn, Sankt Hans mv. hvor børn fra lokalområdet er tilstede.

 

 

 

Formål:

Formålet er at ikke mindst børnefamilierne i lokalområdet har kendskab til gruppens eksistens, og hvad gruppens spejderaktiviteter kan tilbyde netop deres børn.

 

 

 

Stade i dag:

Vi skriver regelmæssigt indlæg til lokalaviserne med tekst og foto når vi har været på ture.

Vi har holder fokus på at gøre hjemmesiden mere og mere aktiv med programmer online tilmeldinger samt ikke mindst foto fra vores mange oplevelser.

 

 

 

Vision:

At lokalområdets børnefamilier kender gruppen og gør aktiv brug af gruppens tilbud.

 

 

 

Udfordringer:

At ugebladene bringer de indlæg vi producerer ikke alene på bladenes egne hjemmesider men også i de trykte udgaver.

At lederne husker at få taget billeder og får tid til at producere tekster til såvel ugebladene som vores egen hjemmeside.

 

 

 

Mål:

At gruppens forældre aktivt bruger hjemmesiden.

At ugebladene bringer de afleverede indlæg.

 

 

Udviklingsplan for: Styrke bestyrelsesarbejdet

 

 

Indledning:

Ideen er at styrke bestyrelsesarbejdet

 

 

Formål:

At styrke bestyrelsens kompetencer for at gøre dem endnu bedre i stand til at bakke spejderarbejdet og ledergruppen op.

 

 

 

Stade i dag:

Vi har dygtige engagerede bestyrelsesmedlemmer fra forældregruppen i dag, der sørger for at formidle spejderstof til medierne og styre økonomien.

 

 

 

Vision:

At få flere engagerede forældre og andre kompetente folk i bestyrelsen der kan bidrage til fælles mål med spejderarbejdet i Karlebo.

 

 

 

Udfordringer:

Konkurrencen med andre aktiviteter for vores unge og at det ofte er de få engagerede der støtter op flere steder.

 

 

 

Mål:

Ved at være flere til at løfte opgaven i bestyrelsen, at gøre opgaverne mindre for de enkelte medlemmer.

At flere inspirerer og løfter mere – synergieffekt.