Udviklingsplan for: Møllegruppen 2013

 

 

Indledning/stade i dag:

Møllegruppen omfatter 39 spejdere i alderen fra 6 til 23. Hertil kommer 10 ledere bestående af fortrinsvis forældre. Der mangler dog stadig kvindelige ledere samt ikke mindst ledere til tropsgrenen, som er spejdere i alderen 12-16 år.

Mikro og minigrenene er samlet i en gruppe med fællesaktiviteter.

Juniorspejdere og tropsspejdere holder egne aktiviteter

Tropsspejderne samarbejder på nuværende tidspunkt med 1. Kokkedal.

 

Vision:

Vores vision for Møllegruppen er ikke blot at fastholde det nuværende spejderarbejde men også at styrke og udbygge dette, som et kendt og attraktivt aktiv for lokalområdets børn og unge.

Gennem spejderarbejdet at bibringe spejderne viden og kunnen samt ikke mindst at lære at begå sig, som en del af helhed, hvor der er plads til alle.

 

Udviklingsområder:

For at opnå dette vil forsøge at fokusere på 4 tiltag, der hver især kan bidrage til at øge antallet af spejdere, styrke tropsarbejdet, styrke ledersiden og endelig øge kendskabet til gruppen blandt lokalområdets familier.

 

 

Ovenstående vision understøttes med følgende punkter, som er beskrevet på de følgende sider

-   At øge antallet af spejdere

-   At styrke tropssamarbejdet med 1. Kokkedal.

-   At finde flere kvindelige ledere og gerne flere unge ledere samt ledere til tropsarbejdet.

- At gøre gruppen mere kendt i lokalområdet.

 

Udviklingsområde for: Øge antallet af spejdere

 

 

Formål:

Herved søges at gøre børnene interesseret i at være spejder samtidig med at vi står klar med info til forældrene, der samlet set gør det nemt for forældrene at få tilmeldt deres børn.

Stade i dag:

Arrangementet er nu veletableret i samarbejde med skolens fritidsordning, hvor der hvert år kommer op imod 50 børn for at deltage i arrangementet

Vision:

At øge antallet af spejdere, så der er mulighed for at lave flere og større aktiviteter, hvilket gør det sjovere for børnene og lederne.

Udfordringer:

At få tilpasset arrangementet med skolens øvrige aktiviteter samt vores egne lederes hverdag.

At der er en passende fornyelse af de tilbudte aktiviteter.

Mål:

Resultatet af arrangementet er at dette hvert år giver anledning til 10-15 nye spejdere.

At der både kommer 10 nye mikrospejdere, 8 nye minispejdere og 2 juniorspejdere.

 

Udviklingsområde for:  Styrke tropsarbejdet

 

 

Indledning:

Ideen er at styrke samarbejdet med tropsspejderne i 1. Kokkedal.

Stade i dag:

Vi er et lille lokalt samfund og har fortrinsvist spejdere fra lokalsamfundet, dette medfører at vi er i skarp konkurrence med den lokale fodboldklub, gymnastikforeningen, tennisklubben mv.

Vi har svært ved at holde på spejderne når de når den alder, hvor de skal være tropsspejdere ikke mindst da gruppen er relativ lille. Et vigtigt trækplaster er nok blandt andet at reklamere for de kommende særlige arrangementer som sommerlejr i udlandet eller lign. Hertil kommer at de skal animeres til også at gøre deres indflydelse gældende og der igennem også at opnå succesoplevelser.

Vision:

At få skabt en fælles trop, som juniorspejderne ser frem til at kunne deltage i.

Udfordringer:

Unge ledere (Der ikke er forældre) som spejderne kender og som kan gøre det nemmere at få spejderne op i troppen ved, at de kender dem. For spejdere i tropsalderen er det vigtigt at de netop ikke føler at det er forældre styret men styret af dem selv og selvfølgelig de unge ledere som de kan ”spejle” sig i.

Vi ønsker ikke at flytte vores spejdere, vi vil gerne være Karlebo Spejderne Møllegruppen, men risikoen kan være at vores spejdere naturligt flytter inden de bliver tropsspejdere.

Mål:

At få bragt de nuværende juniorspejdere, som er i tropsalderen ind i den fællestrop ved gennemførelse af en række fælles arrangementer, det være sig møder, turer eller turneringer mv.

At den fællestrop bliver noget juniorspejderne ser frem til og ønsker at deltage i.

 

Udviklingsplan for: Flere ledere

 

 

Indledning:

Ideen er at få flere ledere til gruppen og gerne en kvinde mere til mikrospejdergrenen samt gerne unge ledere, som ikke er forælder til tropsgrenen ved:

1.      at rette direkte henvendelse til de forældre, som vi i ledergruppen og bestyrelsen mener kan bidrage til at styrke vores spejderarbejde.

2.      at søge at spørge tidligere spejdere i eller nuværende seniorspejdere i andre grupper om at være tropsledere for spejderne i Møllegruppen i samarbejde med 1. Kokkedal.

Formål:

Formålet er at få flere ledere til gruppen, der kan være med til at styrke gruppens ledergruppe og bidrage til kvaliteten af spejderarbejdet samt ikke mindst for tropsgrenen.

Stade i dag:

For mikrogrenen mangler der 1-2 kvindelige ledere, som vi ikke mindst skal have når vi er på tur og lejr og også gerne en mandlig leder.

Minigrenen kan gerne bruge en leder mere.

Juniorgrenen er fint kørende men kan også bruge en ledere mere her.

Tropsgrenen er uden fast leder. Stig forsøger at lave lidt tropsarbejde for de ældste juniorspejdere.

Nuværende klanleder og potentiel tropsleder bor til hverdag i Ålborg.

Gruppelederne har flere roller og har derfor svært ved at finde overskuddet til at varetage hvervet, som gruppeleder i tilstrækkelig grad.

Vision:

At lederkredsen bliver så stor at spejderarbejdet bliver en ren fornøjelse, der ikke blot bidrager til en positiv hverdag, men også giver inspiration og udfordringer.

Udfordringer:

At finde nye forældre, som har tiden og lysten til at være med.

At finde unge, der ikke blot har lyst, men også har mulighed for at transportere sig selv til Kulturhuset/Uglershytte.

Mål:

At finde 3-4 nye ledere, heraf minimum 2 kvinder.

At finde 2 unge, der vil være tropsledere for vores tropsspejdere i samarbejde med 1. Kokkedal.

At frigøre gruppelederne til alene at tage vare på ”gruppeledelsesopgaven”.

 

 

Udviklingsplan for: At gøre gruppen kendt

 

 

Indledning:

Ideen er at gøre gruppen kendt som et attraktivt tilbud til børn og unge gennem at synlige gøre de oplevelser, som spejdere får i gruppen. Dette kan ske via lokalaviserne og opslag i kulturhuset samt på vores hjemmeside og uddeling af foldere ved forskellige lejligheder, som Fastelavn, Sankt Hans mv. hvor børn fra lokalområdet er tilstede.

Formål:

Formålet er at ikke mindst børnefamilierne i lokalområdet har kendskab til gruppens eksistens, og hvad gruppens spejderaktiviteter kan tilbyde netop deres børn.

Stade i dag:

Vi skriver regelmæssigt indlæg til lokalaviserne med tekst og foto når vi har været på ture.

Vi har holder fokus på at gøre hjemmesiden mere og mere aktiv med programmer online tilmeldinger samt ikke mindst foto fra vores mange oplevelser.

Vision:

At lokalområdets børnefamilier kender gruppen og gør aktiv brug af gruppens tilbud.

Udfordringer:

At ugebladene bringer de indlæg vi producere ikke alene på bladenes egne hjemmesider men også i de trykte udgaver.

At lederne husker at få taget billeder og får tid til at producere tekster til såvel ugebladene som vores egen hjemmeside.

Mål:

At gruppens forældre aktivt bruger hjemmesiden.

At ugebladene bringer de afleverede indlæg.

 

 

Udviklingsplan for: Styrke bestyrelsesarbejdet

 

 

Indledning:

Ideen er at styrke bestyrelsesarbejdet

Formål:

At styrke bestyrelsens kompetencer for at gøre dem endnu bedre i stand til at bakke spejderarbejdet og ledergruppen op.

Stade i dag:

Vi har dygtige engagerede bestyrelsesmedlemmer fra forældregruppen i dag, der sørger for at formidle spejderstof til medierne og styre økonomien.

Vision:

At få flere engagerede forældre og andre kompetente folk i bestyrelsen der kan bidrage til fælles mål med spejderarbejdet i Karlebo.

Udfordringer:

Konkurrencen med andre aktiviteter for vores unge og at det ofte er de få engagerede der støtter op flere steder.

Mål:

Ved at være flere til at løfte opgaven i bestyrelsen, at gøre opgaverne mindre for de enkelte medlemmer.

At flere inspirerer  og løfter mere – synergieffekt.